Our story

Dark Side Legion

Our small family kennel Dark Side Legion was founded in year 2012. We breed under the FCI (Fédération Cynologique Internationale) organization.

The top priority of our kennel is to preserve working potential which is typical for this wonderful breed. At the same time we want to phase emphasis on health, good athletic exteriror and balanced nature of our puppies with high willingness to work with high drive.

We love this breed for its fidelity, inteligence, temperament and desire to learn and work. It has become an indispensable part of our life and family.

We wish to all future owners of our puppies to find same passion for this breed.

...

Naša malá rodinná chovateľská stanica Dark Side Legion bola založená v roku 2012. Náš chov spadá pod organizáciu FCI.

Najväčšou prioritou našej chovateľskej stanice je zachovanie pracovného potenciálu, ktorý je typický pre toto nádherné plemeno. V našom chove kladieme dôraz na zdravie, kvalitný atletický exteriér a vyrovnanú povahu našich odchovov s vôľou pracovať s vysokým driveom.

Toto plemeno nám učarovalo pre jeho vernosť, inteligenciu, temperament a túžbu učiť sa a pracovať. Stalo sa neodmysliteľnou súčasťou našich životov a rodiny.

Všetkým budúcim majiteľom našich šteniatok prajeme aby našli rovnakú záľubu pre toto plemeno.

Ebony Blue Asocjacja
Ebony Blue Asocjacja
Bahiya Leia Dark Side Legion
Bahiya Leia Dark Side Legion

Our breeding / Náš chov

In our breeding we try to connect typologically similar individuals with emphasis on health, light athletic skeleton, proper movement and great willingness to work with high drive. We look for a suitable stud dog according to the higher parameters very similar to our bitch.

Puppies grow up in a family environment socialized due to constant contact with people, dogs and other animals. We try to get used to different sounds and smells within the household and walking in nature or in the city.

...

V našom chove sa snažíme spájať typologicky podobných jedincov s dôrazom na zdravie, ľahkú, atletickú kostru, správny pohyb a ochotu pracovať s vysokým nasadením. Vhodného krycieho psa hľadáme podľa kritérií vyššie, podobných našej fene.

Šteniatka sú odchovávané v rodinnom prostredí, socializované sú neustálym kontaktom s ľuďmi, psami a inými zvieratami. Snažíme sa aby prišli do kontaktu s rôznymi zvukmi, pachmi v rámci domácnosti, na prechádzkach v prírode, či v meste.

Dark Side Legion puppies
Dark Side Legion puppies
Dark Side Legion puppies
Dark Side Legion puppies

From our litters we expect high drive puppies with brave character and good motivated. Because of the selection criteria we expect light skelet and athletic figure after parentage. Both parents must be tested and healthy. Pups will be suitable for any kind of sport and work and we prefere for them active homes.

...

Z našich spojení očakávame šteniatka s veľkým driveom pri práci, nebojácnej povahy, dobre motivovateľné. Vzhľadom na kritériá výberu predpokladáme ľahšiu kostru a atletickú postavu po rodičoch. Obaja rodičia musia byť testovaní a zdravotne v poriadku. Šteniatka budú vhodné na akýkoľvek šport a prácu, preferujeme pre ne aktívny domov.

Captain America Dark Side Legion
Captain America Dark Side Legion
Catori Gamora Dark Side Legion
Catori Gamora Dark Side Legion