Conditions of sale

Dark Side Legion puppies
Dark Side Legion puppies

Without consigning a DEPOSIT, "contractual fine for the case of not taking delivery of a puppy", any dealing about selling is only null and the puppy can be sold to another buyer. The deposit of 1/4 of the price is nonreversible, if a buyer additionally pull out of the buying the puppy. The deposit is destined for covering cost incurred with keeping of the puppy and for a worse compensation or postponement of selling matter.

Seller reserves the right to refuse the sale of any puppy from these web pages without free of reason. All puppies are entirely with a pedigree. The puppies go to their new homes with purchase contract, vaccinated, chipped, with a PetPassport and with little accessories to start.

Taking out our puppies is possible from 8th week of their age.

Lifelong breeder service is, of course, included.

Cadby Zuko & Caillen Enzo Dark Side Legion
Cadby Zuko & Caillen Enzo Dark Side Legion

Bez zloženej ZÁLOHY, "zmluvnej pokuty pre prípad neodobratia šteňaťa", je akékoľvek jednanie o predaji nezáväzné a šteňa môže byť predané inému záujemcovi. Záloha 1/4 ceny šteňaťa je nevratná, pokiaľ kupujúci dodatočne od kúpy šteňaťa odstúpi. Záloha je určená na pokrytie nákladov vzniknutých s ďalším držaním daného zviraťa a na kompenzáciu straty, či odloženia predajnej príležitosti.

Predávajúci si ponecháva právo bez udania dôvodu odmietnuť predaj ktoréhokoľvek šťeňaťa zobrazeného na týchto stránkach. Všetky šteatá sú výhradne s preukazom pôvodu. Šteniatka odchádzajú do nových domovou s kúpnou zmluvou, očkované, čipované, s PetPasom a malou výbavičkou do začiatku.

Odber našich šteniatok je možný od 8.týždňa veku.

Doživotný chovateľský servis je samozrejmosťou.