Puppy from us?

Will be a puppy from you the right one for me? Do I give him everything he needs? Am I a suitable candidate? How to get on the waiting list? How do I choose "my" puppy?

We will try to answer these questions here as clearly as possible.

We are a small family kennel and that is why we use the motto "quality, not quantity". We have litters sporadically as we really care about the selection of connections and since we have our dogs mainly for sports we try to work and race with them as much as possible. We are happy if the future owner is in contact with us and is interested in our news about mating. We choose future owners for our puppies very carefully to ensure satisfaction on the part of both.. the owner and the dog. We prefer active homes where the puppy will be a companion but at the same time you plan to do some sport with him. You don't have to want to be the World Champion but due to the nature of our dogs we know that doing some work or sport will be more than desirable for a good coexistence. We do not require that our dogs necessarily must be used in breeding but we are happy if they are. If you decide that a puppy from us is the dream pup for you please send us an e-mail write something about yourself about the cynological experience you have and why our kennel approached you. If we put you on the waiting list you have to wait until the puppies are born. We will then select suitable future owners whom we will contact and if the interest in the puppy remains we will ask for a deposit for the puppy (1/4 from price of the puppy). All our puppies are tested with the Volhard test at the age of 7 weeks and then according to what the owners expect from the puppies they are by breeder recommended based on the results. The future owners then choose "their" puppy in the order determined by the breeder. Subsequently at the age of 8 weeks (unless otherwise agreed) the puppy can go to its new home with a contract pet pass and some equipment.

Bude pre mňa šteniatko od Vás to pravé? Dám mu všetko čo potrebuje? Som vhodný záujemca? Ako sa dostať na čakaciu listinu? Ako si vyberiem to "svoje" šteniatko?

Na tieto otázky sa Vám tu pokúsime zodpovedať čo najjasnejšie.

Sme malá chovateľská stanica a preto razíme heslo "kvalita, nie kvatita". Vrhy mávame sporadicky, nakoľko si pri výbere spojení dávame naozaj záležať a keďže máme naše psy hlavne na šport, snažíme sa s nimi čo najviac pracovať a pretekať. Sme radi ak je budúci záujemca s nami v kontakte a zaujíma sa o naše novinky ohľadom spojení a krytia. Budúcich majiteľov pre naše šteniatka vyberáme naozaj dôkladne aby sme zabezpečili spokojnosť ako na strane majiteľa tak aj psa. Preferujeme aktívne domovy, kde bude šteniatko spoločníkom, ale zároveň s ním plánujete robiť nejaký šport. Nemusíte chcieť byť Majster sveta, ale vzhľadom na povahy našich psov vieme, že pracovné alebo športové upotrebenie bude pre dobré spolužitie viac ako žiaduce. Nevyžadujeme aby naše psy nutne zasahovali do chovu, no teší nás to. Pokiaľ sa už rozhodnete, že šteniatko Pokiaľ sa rozhodnete, že šteniatko od nás je pre Vás to vysnené, prosím pošlite nám e-mail, napíšte niečo o sebe, o kynologických skúsenostiach ktoré máte a prečo Vás práve naša chovateľská stanica oslovila. Pokiaľ Vás zapíšeme na čakaciu listinu, musíte počkať na narodenie šteniatok. Následne vyberieme vhodných budúcich majiteľov ktorých kontaktujeme a pokiaľ záujem o šteniatko pretrváva, požiadame o vyplatenie zálohy za šteňa (1/4 ceny šteňaťa). Všetky šteniatka sú u nás vo veku 7 týždňov otestované Volhard testom a následne podľa toho čo majitelia od šteniatok očakávajú, sú dľa výsledkov aj odporučené. Budúci majitelia si potom v poradí, ktoré určí chovateľ, vyberú to "svoje" šteniatko. Následne vo veku 8 týždňov, ak sa nedohodne inak, môže šteniatko odísť so zmluvou, pet passom a výbavičkou do nového domova.