PUPPIES

 
 
We currently have no puppies for sale / Momentálne nemáme žiadne šteniatka na predaj
 

Due to the sporting career of our female we are planning another LITTER "D" for the year 2020/21 / Vzhľadom na športovú kariéru našej fenky, ďalší VRH "D" plánujeme najskôr na rok 2020/21

 If you are interested in puppy from our kennel do not hesitate to contact us!! / V prípade záujmu o šteniatko z našej chovateľskej stanice nás neváhajte kontaktovať!!

 

From our litters we expect high drive puppies with brave character and good motivated. Because of the selection criteria we expect light skelet and athletic figure after parentage. Both parents must be tested and healthy from great sport and working lines. Pups will be suitable for any kind of sport and work and we prefere for them active homes.

...

Z našich spojení očakávame šteniatka s veľkým driveom pri práci, nebojácnej povahy, dobre motivovateľné. Vzhľadom na kritériá výberu rodičov predpokladáme ľahšiu kostru a atletickú postavu. Obaja rodičia musia byť testovaní a zdravotne v poriadku, z výborných športových a pracovných línií. Šteniatka budú vhodné na akýkoľvek šport a prácu, preferujeme pre ne aktívny domov.

 

 

 

 


All Rights reserved | © 2013 Dark Side Legion Kennel | www.kelpie.sk